Charter Limburgse Carnavalstoeten

Aangenomen door de aanwezige organisatoren van Limburgse carnavalstoeten op de vergadering van woensdag 15 Decmber 2004 te Beringen , met de bedoeling binnen een zo kort mogelijke tijdspanne te komen tot optochten die de naam carnavalstoet waardig zijn. Carnavalstoeten met een hoog carnavalgehalte, waar humor, spektakel en amusement centraal staan, en waar het publiek getrakteerd wordt op een aantrekkelijke en vermakelijk schouwspel. Tussen de aanwezige Limburgse stoetorganisatoren werden, op grond van de problemen die zich de laatste jaren hebben gesteld bij bepaalde groeperingen, overeengekomen om in de toekomst geen groepen tot hun optochten meer toe te laten die beantwoorden aan het volgende profiel.

 • Wagens waarop een zware muziekinstallatie geplaatst wordt van meer dan 1.000 Watt, en die een onaanvaardbaar geluidsvolume produceren.
 • Wagens waarop enkel techno-, house-, en dat soort muziekgenres worden gebruikt, ver weg van carnaval- en andere goede ambiancemuziek.
 • Deelnemende personen die zich bezondigen aan overmatig alcoholgebruik. Een equivalent van vijf glazen pils wordt als maximun aanzien.
 • Deelnemers of groepen die in kennelijk dronken toestand aan de start van de stoet verschijnen.
 • Personen die tijdens de optocht rond paraderen met alcoholische dranken in de handen.
 • Groepen waarvan duidelijk mag verwacht worden dat zij het deelnemen aan een carnavalstoet verwarren met een openluchtfuif of een braspartij, en er als dusdanig niet in zullen slagen om een toegevoegde amusementswaarde te realiseren bij het publiek.
 • Groepen waarvan het thema waaronder ze aan de stoet deelnemen, van generlei waarde is, of m.a.w. waarvan het carnavalgehalte gelijk is aan nul.
 • Groepen die in optochten van andere stoetorganisatoren aan de basis hebben gelegen van ongeregeldheden, vechtpartijen of het publiek op een wansmakelijke wijze hebben lastig gevallen.

Elke aanwezige Limburgse stoetorganisator zal trachten om bij de inschrijving van groepen streng toe te zien. Indien de stoetorganisator er quasi zeker van is dat de groepering een profiel heeft dat overeenstemt met de hiervoor opgesomde kenmerken, zal hij de groepering niet tot de optoecht toelaten. Mochten voorvermelde kenmerken slechts aan het licht komen bij het vertrek van de stoet, kan de groep zondermeer geweigerd worden om deel te nemen, en verliest zij alle contractuele rechten. Eenzelfde redenering is geldig indien de problemen zich stellen tijdens de stoet.

Gebruik Confetti

Beste Carnavalsvrienden,

Op aandringen van de gemeentebesturen wordt de laatste jaren strenger toegezien op het gebruik van confetti en andere materialen tijdens de carnavalsstoeten.

De regels die moeten toegepast worden zijn echter niet overal hetzelfde. Bepaalde confetti kan verboden zijn in één gemeente en toegelaten in een andere gemeente. De verwarring is dus groot en de carnavalsgroepen die aan meerdere stoeten deelnemen weten niet meer wat ze nog mogen aankopen. Om hierin duidelijkheid te scheppen hebben de carnavalsverenigingen van Hamont, St. Huibrechts-Lille, Kaulille en Bocholt afgesproken om één en dezelfde regeling toe te passen.

Vanaf nu is enkel nog de biologisch afbreekbare en kleurvaste confetti, waarvan we een staal in bijlage voegen, toegelaten. Dit wil dus zeggen dat elke andere confetti verboden is! Indien er twijfel is contacteer dan vooraf de organisatie, want de dag van de stoet zelf is er geen discussie meer mogelijk. Carnaval en confetti is onlosmakelijk met elkaar verbonden en we wensen niet dat deze aloude traditie volledig verloren zou gaan. Daarom rekenen we ook op uw aller medewerking.

Opgelet! Voor de lichtstoet in Neerpelt is er zoals voorheen een totaal confettiverbod.

Met carnavaleske groeten
De voorzitters van de deelnemende carnavalsverenigingen
Pierre Palmans, Guido Bergmans, Baeken André,  Roger Mertens en Piet Triki

Politiereglement

Zonale richtlijnen praalwagens/karnavaloptochten

 1. Elke praalwagen dient uitgerust te worden met ten minste 1 draagbaar blustoestel met een bluscapaciteit van min 1BE (type poeder of schuim/water van min 6kg). Snelblustoestellen van het type CO2 zijn slechts toegestaan in supplement. De snelblustoestellen dienen het BENOR-kenmerk te bezitten en voldoen aan EN 3.

Het onderhoud van de toestellen dient jaarlijks te gebeuren, is verplicht en moet uitgevoerd worden volgens TN117 van het NVBB. Het toestel dient van een recent keuringslabel voorzien te zijn.

Blustoestellen uit vrachtwagens zijn toegelaten indien deze een bluseenheid van minsten 1BE hebben. Deze dienen niet jaarlijks gekeurd te worden maar de vervaldatum mag niet overschreden zijn.

Blustoestellen uit personenwagens zijn niet toegestaan daar een toestel met een bluseenheid < 1 niet toegestaan is. De bluseenheid van het toestel staat vermeld op het toestel zelf.

Voor de aankoop en het onderhoud van de blustoestellen  wendt men zich het best tot firma’s welke aangesloten zijn bij de vakorganisatie FEBELMI.

Indien het gaat om een nieuw blustoestel dient de factuur voorgelegd te kunnen worden.

 1. De opstelling van de eventuele stroomgeneratoren dient te gebeuren in een daarvoor voorziene ruimte, gemaakt uit een onbrandbaar materiaal.  De ruimte moet overvloedig verlucht worden opdat geen explosief mengsel kan ontstaan. Deze verluchting moet rechtstreeks uitgeven op de buitenlucht. De uitlaat van de aggregaat dient vrij te zijn en op voldoende afstand van brandbaar materiaal.

CO metingen kunnen worden uitgevoerd door de brandweer tijdens de controles om na te gaan of er geen gevaarlijke situaties ontstaan

 1. Overbelasting van de elektrische installatie, domino-stekkers, opgerolde verlengsnoeren, open verbindingen, blote bedrading, … dienen vermeden te worden.
 2. Op de praalwagens mag geen open vuur gemaakt worden.
 3. Het gebruik en vervoer van gasflessen op de praalwagen is verboden.
 4. Brandbare voorwerpen zoals vuilniszakken, plastiek bekertjes, enz… mogen niet als asbak gebruikt worden. .
 5. Een bruikbare zaklamp dient aanwezig te zijn op het voertuig op een gemakkelijk bereikbare plaats.

Deze bepaling is enkel van toepassing bij licht- en avondstoeten

 1. Op elke wagen dient een mobiel telefoontoestel aanwezig te zijn zodat in geval van een incident de hulpdiensten snel verwittigd kunnen worden.
 2. Geen alcoholische dranken met alcoholgehalte boven de 20 % mogen op de praalwagens aanwezig zijn.
 3. Het gebruik van uiterst brandbare materialen voor de bouw van het voertuig dient zo veel mogelijk vermeden te worden.
 4. Men dient aandacht te hebben voor eventueel valgevaar van deelnemers aanwezig op het voertuig. De nodige maatregelen om vallen te voorkomen dienen genomen te worden. Borstweringen dienen stevig bevestigd te zijn en bij voorkeur min 1m10 hoog met minstens één tussenleuning op 55cm.

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing indien tanken is toegestaan.

 1. De eventuele koolwaterstoffen, zoals benzine en diesel, mogen enkel vervoerd worden in metalen jerrycans.  Deze jerrycans mogen niet op de praalwagen noch in het trekkend voertuig geplaatst worden.
 2. Het bijvullen van aggregaten tijdens de stoet is enkel toegestaan op de van te voren vastgelegde  locatie.
 3. Tijdens de vuloperaties dient een strikt rookverbod te worden gehandhaafd in de omgeving van de generator.  Bij het vullen van de brandstoftank dient het voertuig stil te staan en wordt de stroomgroep stilgezet.
 4. Het vullen dient te gebeuren via een metalen trechter die geschikt is voor de betrokken aggregaat. 

Bijkomende richtlijnen zijn specifiek voor de organisatoren

 1. De stoetverantwoordelijke dient alle deelnemers op de hoogte te brengen van de richtlijnen die van kracht zijn. Deze dienen bij voorkeur te worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. Dit reglement dient ook instructies te bevatten over hoe te handelen in geval van een brand of calamiteit en dient de locatie van de tankplaats (indien van toepassing) te vermelden.
 2. Indien tanken tijdens de stoet is toegestaan dient er een locatie (of meerdere) voorzien te worden waar de praalwagens tijdens de tocht kunnen bijtanken. Op deze locatie mogen geen toeschouwers aanwezig zijn en de plaats moet vlot bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
 3. De organisator dient aan de brandweerdienst een plan over te maken met de route van de stoet, contactgegevens verantwoordelijken en gegevens over het medisch dispositief indien aanwezig.
 4. Voertuigen die niet voldoen aan de van kracht zijnde richtlijnen vertrekken op de verantwoordelijkheid van de stoetverantwoordelijke.

Gemeente NEERPELT

Provincie LIMBURG

UITTREKSEL uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD .

Openbare vergadering van 19 december 2005

AANWEZIG: de dames en heren R. Drieskens, burgemeester-voorzitter, H. Fransen, J. Maas, E. Eerdekens, H. De Saedeleir en L. Alders, schepenen; H. Kuipers, P. Berben, M. Bertels, S. Paesen, A. Thijs, S. Philippe, E. Delflas, T. Kauffmann, I. Verheyen, H. Gielen, L. Schurmans, N. Vandebeeck ; G. Van Baelen, P. Stalmans, K. Van der Heyden, I. Steensels en J. Maesen, raadsleden en H. Vandervelden, secretaris.

DE GEMEENTERAAD;

DAGORDE : Aanvullend politiereglement betreffende veiligheid tijdens carnaval

Overwegende dat in de gemeente Neerpelt carnavalsoptochten worden georganiseerd;

Overwegende dat de gemeente Neerpelt wil streven naar kwalitatief hoogstaande, veilige en kindvriendelijke carnavalsoptochten;

Gelet op de aanbevelingen van de brandweercommandant;

Gelet op het overleg met de organiserende carnavalsverenigingen;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 inzake regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen;

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 190;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 112, 114, 117, 119 en 135§2;

Gelet op de uitslag van de stemming;

Besluit:

Artikel 1:

Aan de technische uitrusting van praalwagens worden volgende veiligheidseisen gesteld:

· Blustoestellen: de praalwagen dient uitgerust te worden met ten minste volgend brandbestrijdingsmaterieel: draagbare snelblusser (poeder of schuimblusser), type conform aan de brandlast, dient voorzien naar rato van 1 bluseenheid per wagen.(6kg) De snelblustoestellen dienen het BENOR-kenmerk te bezitten en voldoen aan EN 3. Het toestel is van een recent keuringslabel voorzien.

· De opstelling van de eventuele stroomgeneratoren dient te gebeuren in een daarvoor voorziene en afgescheiden ruimte, gemaakt uit een onbrandbaar materiaal. De ruimte moet overvloedig verlucht worden zodat te allen tijde wordt vermeden dat er een explosief mengsel kan ontstaan. Deze verluchting moet rechtstreeks uitgeven op de buitenlucht. Een keuringsattest is wenselijk. Indien dit niet aanwezig is zal een visuele controle door de bevoegde instanties worden uitgevoerd.

· Het is verboden om tijdens de stoet de stroomgeneratoren van de praalwagens bij te tanken.

· Het is verboden om op de praalwagens:

– jerrycans met brandstof te vervoeren;

– open vuren aan te leggen;

– gasflessen te vervoeren en/of te gebruiken.

– brandbare voorwerpen zoals vuilniszakken, plastic bekertjes, enz. als asbak te gebruiken.

· Het aggregaat en het stroombord dienen te voldoen aan de vereiste wettelijke normering.

· Overbelasting van de elektrische installatie dient te allen tijde te worden vermeden. Hieraan dient zeker de nodige aandacht te worden besteed als er gebruik wordt gemaakt van dominostekkers. Verlengsnoeren waar stroom doorloopt moeten volledig uitgerold worden.

· Op elke praalwagen dient aanwezig te zijn of dient één der begeleiders van de groep in het bezit te zijn van:

– een mobiel telefoontoestel;

– een goed werkende zaklamp (enkel voor avondstoeten).

De deelnemers moeten vooraf duidelijke instructies ontvangen omtrent de wijze van handelen in geval van brand of calamiteit. Deze instructies worden verstrekt door de groepsbegeleiders.

Artikel 2:

Voor, tijdens en na de carnavalsstoet zijn op het openbaar domein volgende handelingen ten strengste verboden:

· leeggoed en ander afval op of langs de openbare weg te gooien;

· toeschouwers of voorbijgangers lastig te vallen, te bevuilen of te kwetsen;

· gebouwen , straten of eender welk voorwerp of onroerend goed te bevuilen of te beschadigen.

Artikel 3:

· Om de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers te verhogen dient iedere praalwagen te worden begeleid door minimum één groepsbegeleider per 40 deelnemers, minimum twee per 80 deelnemers, … Deze personen maken deel uit van de carnavalsgroep die gebruik maakt van de betrokken praalwagen.

· De groepsbegeleiders dienen meerderjarig te zijn. Zij dienen zich onmiddellijk te kunnen identificeren indien dit door de hulpdiensten wordt gevraagd. Zij vormen het aanspreekpunt voor hun carnavalsgroep tijdens de stoet voor zowel de organisatoren als voor de hulpdiensten.

· De groepsbegeleiders dienen gemakkelijk herkenbaar te zijn en bij avondstoeten dienen zij een zaklamp binnen hun bereik te hebben.

· Om de veiligheid tijdens de stoet te garanderen levert iedere praalwagen daarenboven minimaal vier wagenbegeleiders (6 bij grote wagens, op elk scharnierpunt een begeleider!!) om

– de bestuurder van de praalwagen bij te staan bij het uitvoeren van maneuvers;

– de toeschouwers op een veilige afstand van de praalwagen te houden;

– toezicht en controle te houden op de deelnemers van hun carnavalsgroep zodat de verplichtingen en beperkingen opgelegd in artikel 2 worden nageleefd;

– de identiteit van de begeleiders dienen op het stoetcontract vermeld te worden.

Deze begeleiders dienen duidelijk herkenbaar te zijn a.h.v. reflecterende kledij en de verantwoordelijken dienen ook de witte band te dragen verkregen bij het afhalen van het startnummer.

!! bij nalatigheid of ontbreken van deze vereisten tijdens de stoet zal er per waarneming €25 afgetrokken worden van het startgeld !!f

Artikel 4:

De politie is bevoegd inbreuken op deze verordening op te sporen en vast te stellen.

Artikel 5:

De schade en kosten als gevolg van inbreuken op artikel 2 worden verhaald op de overtreder. Tevens zal de overtreder direct verwijderd worden uit de stoet.

Inbreuken op dit reglement kunnen leiden tot een onmiddellijk verbod op het deelnemen aan de carnavalsstoet.

Artikel 6:

Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 7:

Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:

· de bestendige deputatie van de provincie Limburg ;

· de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt ;

· de griffie van de Politierechtbank Hasselt ;

· de lokale politie;

· de organisatoren van de carnavalsstoeten.

Gedaan in hogervermelde zitting.

Voor eensluidend afschrift

Namens de gemeenteraad,

Get

De Burgemeester , R. Drieskens.

De Sekretaris, H. Vandervelden

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad

Openbare vergadering van 23 november 1998.

AANWEZIG: de dames en heren Fr. Smeets, burgemeester-voorzitter, J. Vandervelden, H. kuipers, H. De Saedeleir, H.Fransen, J. Maas, Schepenen; R. Erkens, F. Seutens, L. Alders, M.J. Vangerven, P. Berben, M. Bertels, S. Philippe, M. Haesendonckx, S. Paesen, J. Maesen, A. Thijs, E. Eerdekens, R. Drieskens, L. Rabijns, M. Cardinaels, J. Slenders, J. Clijsters, Raadsleden en J. Vandervelden, secretaris.

DE GEMEENTERAAD;

DAGORDE: Politiereglement betreffende karnaval Neerpelt centrum – Afsluiten der wegen.

Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op art. 135 par.2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het politiereglement betreffende carnaval Neerpelt centrum – Afsluiten van de gemeentewegen dd. 21/11/1995 gewijzigd bij Politiereglement dd. 29/09/1997;

Gelet op het verzoek der inrichters van de carnavalstoet om het traject van de stoet uit te breiden tot de Teutenlaan ;

Overwegende dat, ten einde de veiligheid van de toeschouwers te kunnen garanderen, het noodzakelijk is het traject van de carnavalstoet voor het overige verkeer af te sluiten vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur;

Artikel 1 :

Het artikel 1 van het politiereglement van 21/11/1995 gewijzigd bij politiereglement dd. 29/09/1997 betreffende het afsluiten van de gemeentewegen tijdens het carnaval te Neerpelt centrum wordt vervangen door onderstaande tekst :

Bij gelegenheid van de jaarlijkse carnavalstoet te Neerpelt centrum op carnavalszondag tussen 18u00 en 22u00 is het verkeer van alle voertuigen, behalve deze van de carnavalstoet, verboden op navolgende gemeentewegen:

Nieuwstraat, Bermstraat, Norbertinessenlaan, Hoekstraat (gedeelte tussen aansluiting met de kerkstraat en de aansluiting met de brouwersstraat), Brouwerstraat, Fabriekstraat( gedeelte tussen aansluiting met de Brouwerstraat en aansluiting met de Broesveldstraat), Onderwijslaan, Teutenlaan en Kloosterstraat””

Artikel 2 :

Afschrift van deze beraadslaging zal gezonden worden naar Mevr. de Gouverneur, aan de politierechtbank van Beringen, aan de politiecommissaris te Neerpelt en aan de brigadecommandant van de rijkswacht te Overpelt.

Namens de gemeenteraad,

Get

De Burgemeester , Fr. Smeets.

De Sekretaris, J. Vandervelden

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad

Openbare vergadering van 29.09.1997.

AANWEZIG: de dames en heren Fr. Smeets, burgemeester-voorzitter, J. Vandervelden, H. kuipers, H. De Saedeleir, H.Fransen, J. Maas, Schepenen; R. Erkens, F. Seutens, L. Alders, M.J. Vangerven, P. Berben, M. Bertels, S. Philippe, M. Haesendonckx, S. Paesen, J. Maesen, A. Thijs, E. Eerdekens, R. Drieskens, G.Puts, L. Rabijns, M. Cardinaels, J. Slenders, J. Clijsters, Raadsleden en J. Vandervelden, secretaris.

DE GEMEENTERAAD;

DAGORDE: Politiereglement betreffende karnaval Neerpelt centrum – Afsluiten der wegen: aanvulling.

Gelet op art. 119 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op art. 135 par.2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het politiereglement betreffende carnaval Neerpelt centrum – Afsluiten van de gemeentewegen dd. 21/11/1995;

Gelet op het verzoek der inrichters van de carnavalstoet om het traject van de stoet uit te breiden tot de Bermstraat en de volledige Norbertinessenlaan;

BESLUIT:

Enig artikel

Het artikel 1 van het politiereglement van 21/11/95 betreffende het afsluiten van de gemeentewegen tijdens het carnaval te Neerpelt centrum wordt vervangen door onderstaande tekst:

Bij gelegenheid van de jaarlijkse carnavalstoet te Neerpelt centrum op carnavalszondag tussen 19u00 en 22u00 is het verkeer van alle voertuigen, behalve deze van de carnavalstoet, verboden op navolgende gemeentewegen: Nieuwstraat, Bermstraat, Norbertinessenlaan, Hoekstraat (gedeelte tussen aansluiting met de kerkstraat en de aansluiting met de Brouwerijstraat), Brouwersstraat, Fabriekstraat(gedeelte tussen aansluiting met brouwersstraat en de aansluiting met de Broesveldstraat), Onderwijslaan, Kloosterstraat)””

Gedaan in hogervermelde zitting.

Namens de gemeenteraad,

Get

De Burgemeester , Fr. Smeets.

De Sekretaris, J. Vandervelden

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad

Openbare vergadering van 21.11.1995 .

AANWEZIG: de dames en heren Fr. Smeets, burgemeester-voorzitter, J. Vandervelden, H. kuipers, H. de Saedeleir, H. Fransen, J. Maas, Schepenen R. Erkens, F. Seutens, L. Alders, M.J. Vangerven, P. Berben, M. Bertels, S. Philippe, M. Haesendonckx, S. Paesen, J. Maesen, A. Thijs, E. Eerdekens, R. Drieskens, G.Puts, L. Rabijns, M. Cardinaels, J. Slenders, Raadsleden en J. Vandervelden, secretaris

DE GEMEENTERAAD;

DAGORDE: Politiereglement betreffende karnaval Neerpelt centrum – Afsluiten der wegen

Gelet op art. 119 en art. 135 par.2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het K.B. van 16.03.68 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op het M.B. van 11.10.76 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14.11.77 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;

Overwegende dat te Neerpelt Centrum jaarlijks op karnavalzondag een karnavalstoet wordt ingericht vanaf 19u00;

Overwegende dat het bij deze gelegenheid noodzakelijk is beperkingen op te leggen aan het wegverkeer door het instellen van een verkeersverbod in de navolgende gemeentewegen: Nieuwstraat, Clercxhoevestraat, hoekstraat (gedeelte gelegen tussen de aansluiting met de kerkstraat en de aansluiting met de Brouwerijstraat), brouwersstraat, Fabriekstraat(gedeelte tussen aansluiting met brouwersstraat en de aansluiting met de Broesveldstraat), Onderwijslaan, Broesveldstraat(gedeelte tussen de aansluiting met de Kerkstraat en de aansluiting met de parklaan). Norbertinessenlaan( gedeelte gelegen tussen de aansluiting met de onderwijslaan en de aansluiting met de Kloosterstraat), Kloosterstraat(gedeelte tussen de aansluiting met de norbertinessenlaan en de aansluiting met de jaak Tassetstraat);

Overwegende dat een veilige omleiding van het verkeer kan gewaarborgd worden via de verbindingswegen, allen met een verhard wegdek en een rijbaanbreedte die het verkeer in beide richtingen toelaten;

BESLUIT:

Artikel 1 :

Bij gelegenheid van de jaarlijkse karnavalsstoet te neerpelt Centrum op karnavalszondag tussen 19u00 en 22u00 is het verkeer van alle voertuigen, behalve deze van de karnavalstoet, verboden op navolgende Gemeentewegen: Nieuwstraat, Clercxhoevestraat, hoekstraat (gedeelte gelegen tussen de aansluiting met de kerkstraat en de aansluiting met de Brouwerijstraat), Brouwersstraat, Fabriekstraat(gedeelte tussen aansluiting met brouwersstraat en de aansluiting met de Broesveldstraat), Broesveldstraat(gedeelte tussen de aansluiting met Parklaan en aansluiting Kerkstraat), Onderwijslaan, Norbertinessenlaan(gedeelte tussen de aansluiting met de onderwijslaan en aansluiting met Kloosterstraat), Kloosterstraat(gedeelte tussen de aansluiting Norbertinessenlaan en aansluiting Jaak Tassetstraat);

Artikel 2 :

Het plaatsen, onderhouden en verlichten van de nodige verkeersborden en wegsignalisatie, evenals het signaleren van de omleidingswegen, is ten laste van de inrichters van de karnavalsstoet zijnde de karnavalsvereniging “”De Gezellen van Taxandria””.

Artikel 3 :

De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden politiestraffen voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen die op dit vlak bestaan, geen andere straffen zijn voorzien.

Artikel 4 :

Onderhavig reglement zal voor goedkeuring toegezonden worden aan de minister van Verkeerswezen en aan de Gemeenschapsminister die bevoegd is voor weginfrastructuur en verkeer. Het zal van kracht zijn na de goedkeuring en bekendmaking ervan volgens artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.

Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.

Namens de gemeenteraad,

Get

De Burgemeester , Fr. Smeets.

De Sekretaris, J. Vandervelden

Stoetreglement

ART.1.  De vereniging of groep die een contract of inschrijvingsformulier onderschrijft met VZW De KWAKVORSEN verklaart zich automatisch akkoord met de inhoud van onderhavig stoetreglement.

ART.2.  De groepen die op grond van een contract deelnemen aan de carnavallichtstoet, dienen voor 18.30 uur aanwezig te zijn op de aangeduide vertrekplaats. De carnavallichtstoet vertrekt behoudens uitzonderlijke afwijkingen om 19.30 uur. Vorming van de stoet vanaf 17.30 uur. Aanmelden op de hoek van de Toekomstlaan en de Fabriekstraat bij een van de stoetcommissarissen. Groepen die de gestelde tijdslimiet verwaarlozen kunnen uitgesloten worden en daarom geen aanspraak maken op de contractuele overeenkomsten.

ART.3.  De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en of tekortkomingen voor, tijdens of na de stoet. Volgens de geldende verkeerscode is het ten strengste verboden om zich op een getrokken carnavalswagen te bevinden als deze op weg is naar of van een carnavalstoet. De politie van de zone hano doet controle op de naleving hiervan.

ART.4.  Bij een te grote afwijking van het aantal deelnemers vol­gens het opgegeven aantal, zal een evenredig bedrag van de ver­goeding worden afgetrokken.

ART.5.  Groepen of wagens waarvan de uitbeelding kritiek zou uitlokken op godsdienstige, zedelijke, politieke, syndicale of wijsgerig gebied zullen van deelname uitgesloten worden. Bewuste verenigingen of groepen verliezen als dan alle rechten op vergoeding en verhaal tegen de inrichtende vereniging.

ART.6.  Confetti is vanaf 1 januari 2001 niet meer toegelaten, tevens mogen er geen andere vuil- en natmakende producten meer worden uitgegooid of gespoten. In geen geval mogen de toeschouwers persoonlijk worden lastig gevallen, te bevuilen, te kwetsen of hun bezittingen te beschadigen of te vernielen. Groepen die hieraan niet voldoen worden in de toekomst uitgesloten en hun eventuele vergoeding zal niet worden uitbetaald. Alle desbetreffende klachten vallen automatisch ten laste van de persoon die er de oorzaak of aanleiding toe is. Bij vandalisme voor, tijdens of na de stoet wordt er aangifte gedaan bij de politie.

ART.7.  Tijdens de stoet mag geen alcohol gedronken worden, frisdranken alleen in pvc verpakking dus geen glas.De bestuurders van de trekvoertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldige verzekering en rijbewijs. Elke chauffeur zal een alcoholcontrole ondergaan alvorens de stoet van start gaat. Zichtbaar beschonken personen kan de deelname aan de carnavallichtstoet verboden worden. We rekenen hierbij op de medewerking van de verantwoordelijke van de vereniging om dit in goede banen te leiden.

ART.8.  De gestelde afspraken zijn bindend. Het stoetencomité zal toezicht houden op het naleven van dit reglement. De contractueel overeengekomen deelnamevergoedingen zullen rekening houdend met de beslissingen van het stoetencomité na de stoet uitbetaald worden. En dit de dag na de carnavallichtstoet door middel van een overschrijving op het door uw vereniging vermelde rekeningnummer.

ART.9.  De wagens moeten  VERLICHT zijn, de deelnemers zoveel mogelijk. Het spreekt voor zich dat veel kleinere lichtjes mooier zijn dan een grootte lamp die alles verlicht.

ART.10.   Alle wagens of groepen met muziek dienen aangepaste carnavalsmuziek te draaien tijdens de stoet. De muziek dient stil gezet te worden wanneer de wagen voor het podium in de Kerkstraat voorbij komt. Op vraag van de politie mag het volume van de muziek VOOR en NA de carnavalstoet een voor de bewoners aanvaardbaar niveau niet overschrijden. Tijdens de stoet mag het totale volume van de muziek de grens van 1000 Watt niet overschrijden. Als hieraan niet wordt voldaan, wordt er van de vergoeding afgetrokken in overleg met de betrokkene en komt de groep niet meer in aanmerking voor de toekomst. Bij ontbinding van de optocht is er een totale muziekstop en dienen alle deelnemers de wagens te verlaten.

ART.11.  Seingevers, Civiele Bescherming en Politie mogen niet gehinderd worden bij het in goede banen leiden van de stoet. Elke deelnemer heeft zich te houden aan de op of aanmerkingen van de seingevers, stoetcommissarissen en politie.

ART.12.  Het invullen van het inschrijvingsformulier geeft geen garantie dat uw vereniging ook daadwerkelijk kan deelnemen aan de carnavallichtstoet te Neerpelt. Door de beperkte lengte van het parkoers is het aantal plaatsen beperkt tot Max. 50. De beslissing tot al dan niet deelname van de vereniging wordt genomen door VZW De Kwakvorsen en kan door de vereniging niet worden aangevochten. Geweigerde verenigingen die toch met hun carnavalwagen naar het centrum van Neerpelt komen worden in de toekomst uitgesloten van deelname.

ART.13.  Er mag geen reclame gemaakt worden tijdens de stoet.

ART.14.  In geval van overmacht (uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, staking, oproer, enz.)kan de stoet ofwel uitgesteld worden tot een latere datum of volledig afgelast worden tot het volgende carnavalseizoen. Indien de inrichtende vereniging beslist om de stoet af te lasten, zal getracht worden alle contractueel verbonden groepen telefonisch te verwittigen en zullen alle bestaande contracten ongewijzigd behouden blijven en geldig tot de volgende stoetuitgave.Wanneer het contract echter overgedragen wordt op een volgende carnavalsezoen, is er een herziening van de deelname vergoeding mogelijk.

ART.15.  De organisatie van de carnavalstoet sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af, voor de ongevallen waarvoor ZIJ aansprakelijk zou kunnen gesteld worden uit hoofde van schade veroorzaakt door een ongeval aan derden. De deelnemende groepen zijn verplicht zelf een dergelijke verzekering af te sluiten, voor ongevallen veroorzaakt aan derden, waarvoor ZIJ ZELF aansprakelijk zouden kunnen gesteld worden. (Verenigingen aangesloten bij FEN formule B) Een kopie van deze verzekeringspolis(bewijs van betaling) dient aan de organisatie te worden overhandigd samen met de ondertekende overeenkomst tot deelname aan de carnavallichtstoet De bestuurders van de trekvoertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, geldig rijbewijs en dienen zich aan de wegcode te houden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

ART.16.  De volgende veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing tijdens de Carnavallichtstoet te Neerpelt.

 • De veiligheidsvoorschriften zijn vanaf dit jaar vastgelegd in een afzonderlijk politiereglement dat u kunt vinden in bijlage van dit stoetreglement.
 • De controle op deze punten zal gebeuren bij de opstelling van de wagens en omvat verder ook nog volgende punten: Geen confetti aanwezig op de wagen, drank, alcoholcontrole van de bestuurder van de wagen en of trekvoertuig. De vertegenwoordiger van de vereniging dient bij deze controle aanwezig te zijn bij de wagen.
 • De wagens die niet aan deze veiligheidsvoorschriftenvoldoen mogen niet deelnemen aan de Carnavallichtstoet

ART.17.  De vertegenwoordiger van de vereniging dient alle leden van zijn vereniging op de hoogte te brengen van dit stoetreglement.

ART.18.  Vzw De Kwakvorsen wenst u veel plezier en dankt u op voorhand.

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/5/4/6/gzvt.be/httpd.www/wp-includes/plugin.php on line 441